Trang chủ | Sơ đồ website |
Khách hàng cần biết
Thanh toán trực tuyến
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Hỗ trợ khách hàng

Đường dây nóng:

1900 9090

Chăm sóc khách hàng:

02963 603 382

Địa chỉ mail

Tổ chăm sóc khách hàng:

cskhdnag@gmail.com

Văn bản liên quan
Thống kê
Lượt truy cập: 1637001
Khách Online: 7
Liên kết website
Lich cúp nước
Trang chủ » Khách hàng cần biết » Lich cúp nước
Thông báo lịch cúp nước đột xuất tại Tp Long Xuyên ngày 23/12/2014

Do söï coá ñöôøng oáng nöôùc D114 ñoät xuaát treân tuyeán ñöôøng Voõ Thò Saùu ñoaïn (noái daøi) töø  heûm caëp tröôøng ÑHAG (ñieåm cuû) – ñeán KDC Xeûo Chanh – P. Myõ Xuyeân – TP. Long Xuyeân.

Nay Xí nghieäp Caáp nöôùc Thaønh Phoá Long Xuyeân thoâng baùo ñeán Quyù Khaùch haøng veà thôùi gian ngöng cung caáp nöôùc nhö sau:

-               Thôøi gian taïm ngöng: Töø 05h00 ñeán 10h00 ngaøy  23/12/2014  

-               Phaïm vi taïm ngöng cung caáp nöôùc: Khu vöïc ñöôøng Voõ Thò Saùu + KDC Xeûo Chanh – P. Myõ Xuyeân

 

 

 

Lich cúp nước
Thông báo lịch cúp nước tại huyện Tịnh biên ngày 16/12/2014 (15/12/14)
Thông báo lịch cúp nước tại xã Lương An Trà huyện Tri Tôn ngày 27/ 11 / 2014 (25/11/14)
Thông báo lịch cúp nước tại xã An Hòa huyện Châu Thành ngày 20,21,22 / 11/ 2014 (19/11/14)
  Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức - Sự kiện    |    Sản phẩm - dịch vụ    |    Khách hàng cần biết    |    Dịch vụ trực tuyến    |    Quan hệ Cổ đông    |    Liên hệ - góp ý  

© Copyright 2020 FPT TELECOM.

Điện thoại liên hệ  :